ระบบผลิตไฟฟ้า Solar Rooftop - SUSUNN
energy solution by SCG CERAMICSสินค้าสามารถทำคะแนนอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED หรือ TREES และ/หรือ อาคารเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีตามมาตรฐาน WELL ได้
🗸 มาตรฐาน LEED 
🗸 มาตรฐานTREES

หัวข้อที่สามารถทำคะแนนอาคารเขียวตามมาตรฐาน LEED หรือ TREES และ/หรือ อาคารเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีตามมาตรฐาน WELL ได้
• การใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy)
• ฉลากสิ่งแวดล้อม (Environmental label)* Only TREES


            Change Password Change Password link-social signin-popupnew