โครงการนายช่างดีมีงาน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ SCG HOME และ สถาบัน PROBUILD (Professional Builder Institute) ในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี  จึงได้จัดโครงการ “นายช่างมีงาน” ใหแก่แรงงานช่าง เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของแรงงานช่าง  รวมถึงช่วยเหลือแรงงานช่างที่ขาดรายได้ แรงงานคืนถิ่นที่ต้องการกลับไปประกอบอาชีพในจังหวัดของตนเองและบุคคลภายนอกที่สนใจ เมื่อเรียนจบหลักสูตรพร้อมภาคปฏิบัติ จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบัน PROBUILD พร้อมโอกาสในการรับงานกับเครือข่ายของ SCG HOME อีกด้วย

        ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมาได้มีการจัดการเรียนไปแล้ว ใน 2 หลักสูตรแรกคือ ช่างซ่อมร้าวรั่วซึม และ ช่างติดตั้งและซ่อมกระเบื้องเซรามิก โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์กว่า 1,000 คน และมีผู้เข้าร่วมอบรมภาคปฏิบัติจำนวนทั้งหมด 144 คน 


ภาพการเรียนภาคปฏิบัติที่สถาบัน PROBUILD เอสซีจี บางซื่อ

VDO สรุปภาพรวมโครงการนายช่างดีมีงาน

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew