ชุมชนบ้านสาและเมืองมาย จ.ลำปาง ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ


ตำบลบ้านสาและตำบลเมืองมาย สองตำบลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับโรงงานปูนซีเมนต์ในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ที่ได้รับการสนันสนุนจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด ในการนำความรู้เรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ ‘Circular Economy’  ภายใต้แนวปฏิบัติ ‘SCG Circular Way’ ด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การผลิต การใช้และวนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่ มาถ่ายทอดและประยุกต์ใช้กับคนในชุมชน         จากความร่วมมือร่วมใจกันของชาวบ้าน เทศบาลตำบลบ้านสา และบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด จึงเกิดเป็นโครงการจัดการขยะมาตั้งแต่ปี 2540 ณ ตำบลบ้านสา ขึ้นเป็นแห่งแรก โดยมีความตั้งใจในการสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษวัสดุเหลือใช้ ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้น เช่น โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ศูนย์จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว โครงการชุมชนปลอดขยะอันตราย และโครงการทำน้ำหมักจากขยะเปียก เป็นต้น และปัจจุบันมีการขยายผลการดำเนินงานไปสู่ชุมชนตำบลเมืองมายที่อยู่ใกล้เคียง 


VDO แนะนำชุมชนบ้านสาและเมืองมาย จ.ลำปาง
ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ


ตัวอย่างโครงการในชุมชน


โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

การคัดแยกขยะรีไซเคิล ก่อเกิดรายได้ทำให้ชุมชนเห็นประโยชน์ที่จับต้องได้จริง อาทิ รายได้จากการขายขยะที่คัดแยกอย่างถูกต้อง การนำขยะอันตรายมาแลกไข่


โครงการทำน้ำหมักจากขยะเปียก

​​​​​​​การทำน้ำหมักจากขยะเปียก โดยน้ำหมักที่ได้สามารถนำไปเป็นปุ๋ยให้กับการเกษตรกรรมในชุมชน


การนำขยะมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ หรือ RDF (Refuse Derived Fuel)

​​​​​​​จัดตั้งโรงย่อยขยะของเทศบาลบ้านสา โดยบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด สนับสนุนเครื่องจักร สำหรับการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลงขยะในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป  

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew