บล็อกสถาปนิก

 • Avatar
  • สาโรช พระวงค์
  • Special guest
  • EDUCATION : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
   สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม สายวิชาแนวความคิดในการออกแบบ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • รอบรู้เรื่องราวปกิณกะสถาปัตย์ ผ่านมุมมองและประสบการณ์ที่น่าสนใจ
 • 1 2
ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ