View : 5256

       แม่บันได คือส่วนหนึ่งของโครงสร้างบันได มีหน้าที่เป็นคานรองรับน้ำหนัก และแรงกดที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้งาน โดยทั่วไปองค์ประกอบหลักของบันไดจะประกอบด้วย แม่บันได ชานพัก ลูกตั้ง ลูกนอน ซึ่งขนาด จำนวน และตำแหน่งของแม่บันได วิศวกรจะเป็นผู้คำนวณออกแบบ โดยขึ้นอยู่กับวัสดุ และรูปแบบของบันไดที่สถาปนิกออกแบบ เช่น บันไดโครงสร้างไม้ ตำแหน่งแม่บันไดจะขนาบข้างขั้นบันได ส่วนบันไดโครงสร้างเหล็กตำแหน่งแม่บันไดจะมีทั้งอยู่ขนาบข้าง และบริเวณกลางขั้นบันได  ส่วนบันไดโครงสร้าง ค.ส.ล. ที่พาดทางยาว แม่บันไดจะอยู่ที่พื้นชานพัก และบันไดพาดทางกว้าง จะมีแม่บันไดวิ่งขนาบข้างเอียงตามความชันของบันได  
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
แม่บันได

ตัวอย่างแม่บันไดไม้ - ตำแหน่งขนาบข้างขั้นบันได

ตัวอย่างแม่บันไดเหล็ก - ตำแหน่งใต้กลางขั้นบันได

ตัวอย่างแม่บันไดเหล็ก - ตำแหน่งขนาบข้างขั้นบันได

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ :
- www.by-decora.com
www.hafblog.com
- www.deviationz.net
- http://lasttear.com
 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน
แม่บันได

ตัวอย่างแม่บันไดไม้ - ตำแหน่งขนาบข้างขั้นบันได

ตัวอย่างแม่บันไดเหล็ก - ตำแหน่งใต้กลางขั้นบันได

       แม่บันได คือส่วนหนึ่งของโครงสร้างบันได มีหน้าที่เป็นคานรองรับน้ำหนัก และแรงกดที่เกิดขึ้นจากการ
ใช้งาน โดยทั่วไปองค์ประกอบหลักของบันไดจะประกอบด้วย แม่บันได ชานพัก ลูกตั้ง ลูกนอน ซึ่งขนาด จำนวน และตำแหน่งของแม่บันได วิศวกรจะเป็นผู้คำนวณออกแบบ โดยขึ้นอยู่กับวัสดุ และรูปแบบของบันไดที่สถาปนิกออกแบบ เช่น บันไดโครงสร้างไม้ ตำแหน่งแม่บันไดจะขนาบข้างขั้นบันได ส่วนบันไดโครงสร้างเหล็กตำแหน่งแม่บันไดจะมีทั้งอยู่ขนาบข้าง และบริเวณกลางขั้นบันได  ส่วนบันไดโครงสร้าง ค.ส.ล. ที่พาดทางยาว แม่บันไดจะอยู่ที่พื้นชานพัก และบันไดพาดทางกว้าง จะมีแม่บันไดวิ่งขนาบข้างเอียงตามความชันของบันได  
ตัวอย่างแม่บันไดเหล็ก - ตำแหน่งขนาบข้างขั้นบันได

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
ภาพ :
- www.by-decora.com
www.hafblog.com
- www.deviationz.net
- http://lasttear.com
 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ