ศัพท์คนสร้างบ้าน : แบบสถาปัตยกรรม

"แบบสถาปัตยกรรมคืออะไร"

​         “แบบสถาปัตยกรรม” เป็นส่วนหนึ่งของแบบก่อสร้าง ที่แสดงผังพื้นและรูปร่างหน้าตาของบ้านทั้งหลังในรูปแบบ 2 มิติ โดยมีการกำหนดระยะการติดตั้งของแต่ละองค์ประกอบในการก่อสร้าง รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นต่อการก่อสร้างบ้าน เช่น รายละเอียดวัสดุ รายละเอียดการติดตั้ง เป็นต้น เพื่อให้การก่อสร้างบ้านใกล้เคียงกับแบบ 3 มิติที่สถาปนิกออกแบบไว้ เป็นแบบที่จัดทำและเซ็นรับรองโดยสถาปนิก มักประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย ได้แก่ สารบัญแบบ รายการประกอบแบบ ผังบริเวณ ผังพื้นทุกชั้น รูปด้าน รูปตัด แบบขยายประตู-หน้าต่าง แบบขยายห้องน้ำ แบบขยายบันได เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของบ้าน และเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้าใจตรงกัน

ผังพื้นชั้น 1 – หลังคา

รูปตัด

รูปด้าน

แบบขยายห้องน้ำ

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก

ตัวอย่างแบบสถาปัตยกรรม ภาพแสดงผังพื้น รูปด้าน รูปตัด และแบบขยายห้องน้ำ จาก แบบบ้านอยู่สบายประหยัดพลังงาน – รายงานฉบับสมบูรณ์ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (มีนาคม 2557)2.6K   Favorite   Print   Share