เตรียมตัวอย่างไร กับ กฎกระทรวง BEC 2563


BUILDING ENERGY CODE 2020
มาตรการบังคับใช้ เกณฑ์มาตรฐาน ด้านพลังงานสำหรับอาคารใหม่ BEC 2563

        กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้ผ่านกฤษฏีกาให้การใช้งานจริงเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มในวันที่ 13 มีนาคม 2564 นี้ เรามาดูข้อดีและความท้าทายของโครงการที่จะดำเนินการว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร


การประหยัดพลังงานในระยะยาวและเข้าใกล้กับอาคารเขียวมากขึ้น
        อาคารเป็น segment ที่มีการใช้พลังงานอยู่ที่ประมาณ 50% ของการใช้พลังงานในประเทศ และการปรับกฎกระทรวงครั้งนี้จะทำให้โครงสร้างการใช้พลังงานในส่วนนี้ลดลง จากความรู้ทางการออกแบบของทั้งสถาปนิก และวิศวกร ที่ช่วยให้ประสิทธิภาพโดยรวมของอาคารดีขึ้นผ่านตัววัด OTTV (Overall Thermal Transfer Value) และ RTTV(Roof Thermal Transfer Value) ทำให้เจ้าของโครงการประหยัดพลังงานมากขึ้นในระยะยาวเมื่ออาคารเปิดใช้ และผู้ใช้งานอยู่สบายขึ้น นอกจากนี้ในบางโครงการที่ดำเนินการมาตรการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง สามารถเพิ่มคุณค่าของอาคารด้วยการขอการรับรองอาคารเขียวจากสถาบันต่างๆ เช่น มาตรฐาน TREES ของไทย หรือ LEED ของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย


เอกสารในกระบวนการที่เพิ่มขึ้นและสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะ
        เพื่อให้ประสิทธิภาพของอาคารเป็นไปตามที่กำหนด จึงต้องมีรายการคำนวณพร้อมการรับรองจากผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน ประกอบในการดำเนินการขออนุญาตก่อสร้าง ทั้งแบบ อ.1 (เมื่อขออนุญาต) และ อ.6 (เมื่อก่อสร้างเสร็จ) นับเป็นกระบวนการที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาโครงการในปัจจุบัน ตำแหน่งผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานนั้น ต้องได้รับการอบรมและรับรองจากกระทรวงพลังงาน จึงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการรับรองผู้ตรวจสอบฯ ให้มีเพียงพอกับที่ตลาดต้องการ รวมถึงเนื้อหาในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพพลังงานที่มีปริมาณไม่น้อยและใช้โปรแกรมเฉพาะของกระทรวงพลังงานในการจำลองประสิทธิภาพพลังงาน การหาผู้ตรวจสอบฯ มาทำงานในโครงการขนานไปกับผู้ออกแบบจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถดำเนินการรับรองเอกสารสำหรับขออนุญาตก่อสร้างไปพร้อมกันได้เลย
​​​​​​​
        SCG Building and Living Care Consulting มีผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงพลังงานเรียบร้อยแล้ว สามารถให้บริการจำลองสภาพการใช้พลังงานและรับรองการคำนวณได้ ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ E-mail : scgconsulting@scg.com  โทร. 065 719 7909


แหล่งที่มาของข้อมูล : http://new.2e-building.com3.1K   Favorite   Print   Share  
            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew