ปูนงานโครงสร้าง เอสซีจี (ปูนซีเมนต์ถุง 50 กก.)


ข้อมูลสินค้า :

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงสูง อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น ของบ้านพักอาศัย อาคารทั่วไป และงานโครงสร้างขนาดใหญ่ อาทิ อาคารสูง ถนน ทางด่วน สนามกีฬา และสนามบิน โครงสร้างที่ได้มีความแข็งแรง ทนทาน
คุณสมบัติพิเศษ : - ให้กำลังอัดสูง โครงสร้างที่ได้จึงแข็งแรงทนทาน - เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เป็นทางเลือกให้ผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม - ใช้สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง และไม่อัดแรง

ข้อมูลมาตรฐาน SCG Green Choice :

คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice
• ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน (Climate Resilience) โดย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต อย่างน้อย 0.85 กิโลกรัมต่อปูนซีเมนต์ 1 ถุง

วันที่ได้รับการรับรอง 29/05/2019
วันที่สิ้นสุดการรับรอง 29/05/2022
                          

สินค้าเข้าตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว :

สินค้าเข้าตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารเขียว และ/หรืออาคารเพื่อการมีสุขภาวะที่ดี
• มาตรฐาน LEED 
• มาตรฐานTREES
• มาตรฐาน WELL

หัวข้อที่เข้าตามเกณฑ์การประเมิน มีดังนี้
• มีส่วนประกอบจากวัสดุในประเทศ (Regional Material)
• ฉลากสิ่งแวดล้อม (Environmental label)* Only TREES
                          

คำแนะนำและข้อควรระวัง :

หมายเหตุ : 
1. สัดส่วนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพวัสดุผสมและประเภทของงาน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของวิศกรโยธา
2. ภาชนะที่ใช้ในการตวงปริมาตรวัสดุผสมแต่ละชนิดให้ใช้ภาชนะที่มีประเภทและขนาดเท่ากัน
                            
                          


            Change Password Change Password link-social signin-popupnew