Bê tông trộn sẵn SCG

  • Cọc Khoan Nhồi Nhỏ SCG
  • Barcode : VNMSCG2504190001
  • Giới thiệu chung
▪ Miêu tả: thiết kế cho những công trình sử dụng cọc khoan nhồi nhỏ(quy trình Khô)
▪ Đặc tính:
- Độ sụt: 12 -17 cm
- Thời gian đông kết: từ 5h - 7h
- Ít tách nước