Bê tông trộn sẵn SCG

  • Cọc Khoan Nhồi Lớn SCG
  • Barcode : VNMSCG2504190002
  • Giới thiệu chung
▪ Miêu tả: thiết kế cho những công trình sử dụng cọc khoan nhồi lớn (quy trình ướt), kích thước trên 60cm và độ sâu ít nhất 40m.
▪ Đặc tính:
+ Độ sụt: 15 cm – 20 cm
+ Thời gian bắt đầu đông kết là từ 7-8h
+ Ít tách nước
Ưu điểm: Giảm sự tách nước