View : 27132
เรื่อง: SCG Experience

แก้ปัญหาแอ่งน้ำขังบนพื้นห้องน้ำ ด้วยการปูกระเบื้องทับพื้นกระเบื้องเดิมได้หรือไม่?

       การปูกระเบื้องทับบนพื้นกระเบื้องเดิมนั้น จะต้องใช้กาวซีเมนต์ชนิดพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ปรับระดับไว้ดีแล้ว ไม่มีปัญหาแอ่งน้ำขัง รวมถึงกระเบื้องเดิมปูแน่นเรียบดีไม่มีแผ่นชำรุดเสียหาย (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Material Guide : ปูกระเบื้องใหม่ซ้อนทับกระเบื้องเดิมได้หรือไม่?)

       ดังนั้น ในกรณีที่พื้นห้องน้ำมีน้ำขังเนื่องจากปรับระดับความลาดเอียงไม่ดีอยู่แล้ว จึงไม่ควรปูกระเบื้องทับ แต่ควรแก้ไขโดยการเลาะกระเบื้องและชั้นปูนปรับระดับออก เพื่อทำการปรับระดับและปูกระเบื้องใหม่ โดยใช้ปูนมอร์ตาร์ (ปูนทราย) สำหรับปรับระดับใหม่ จากนั้นจึงปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์

       ขั้นตอนการแก้ไข
       1. เลาะกระเบื้องเดิมและสกัดชั้นปูนปรับระดับเดิมออก (ความหนาประมาณ 3-5 ซม.) 
    

       2. เทปรับระดับพื้นใหม่ด้วยปูนมอร์ตาร์ปรับระดับทั่วไป ให้มีความลาดเอียงไปยังท่อระบายน้ำที่อัตราส่วน 1:200
       *ชั้นปูนมอร์ตาร์ที่ปรับระดับใหม่ควรหนาประมาณ 3-5 ซม. เช่นกัน เพราะหากบางกว่า 3 ซม. อาจเกิดการแตกร้าวได้ และหากหนาเกิน 5 ซม. จะเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้าง

        3. ติดตั้งกระเบื้องปูพื้นโดยใช้กาวซีเมนต์ตามปกติ ยาแนวให้เต็มร่องและทำความสะอาดให้เรียบร้อย

       ทั้งนี้ อาจแก้ไขเฉพาะพื้นส่วนที่มีปัญหา ไม่จำเป็นต้องแก้ไขทั้งห้องน้ำ โดยในการเลาะกระเบื้องพื้นบางส่วนควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูง เพื่อไม่ให้กระเบื้องโดยรอบแตกเสียหายไปด้วย
 

เรื่อง: SCG Experience

แก้ปัญหาแอ่งน้ำขังบนพื้นห้องน้ำ ด้วยการปูกระเบื้องทับพื้นกระเบื้องเดิมได้หรือไม่?

       การปูกระเบื้องทับบนพื้นกระเบื้องเดิมนั้น จะต้องใช้กาวซีเมนต์ชนิดพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ปรับระดับไว้ดีแล้ว ไม่มีปัญหาแอ่งน้ำขัง รวมถึงกระเบื้องเดิมปูแน่นเรียบดีไม่มีแผ่นชำรุดเสียหาย (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Material Guide : ปูกระเบื้องใหม่ซ้อนทับกระเบื้องเดิมได้หรือไม่?)

       ดังนั้น ในกรณีที่พื้นห้องน้ำมีน้ำขังเนื่องจากปรับระดับความลาดเอียงไม่ดีอยู่แล้ว จึงไม่ควรปูกระเบื้องทับ แต่ควรแก้ไขโดยการเลาะกระเบื้องและชั้นปูนปรับระดับออก เพื่อทำการปรับระดับและปูกระเบื้องใหม่ โดยใช้ปูนมอร์ตาร์ (ปูนทราย) สำหรับปรับระดับใหม่ จากนั้นจึงปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์

       ขั้นตอนการแก้ไข
       1. เลาะกระเบื้องเดิมและสกัดชั้นปูนปรับระดับเดิมออก (ความหนาประมาณ 3-5 ซม.) 
    

       2. เทปรับระดับพื้นใหม่ด้วยปูนมอร์ตาร์ปรับระดับทั่วไป ให้มีความลาดเอียงไปยังท่อระบายน้ำที่อัตราส่วน 1:200
       *ชั้นปูนมอร์ตาร์ที่ปรับระดับใหม่ควรหนาประมาณ 3-5 ซม. เช่นกัน เพราะหากบางกว่า 3 ซม. อาจเกิดการแตกร้าวได้ และหากหนาเกิน 5 ซม. จะเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้าง

        3. ติดตั้งกระเบื้องปูพื้นโดยใช้กาวซีเมนต์ตามปกติ ยาแนวให้เต็มร่องและทำความสะอาดให้เรียบร้อย

       ทั้งนี้ อาจแก้ไขเฉพาะพื้นส่วนที่มีปัญหา ไม่จำเป็นต้องแก้ไขทั้งห้องน้ำ โดยในการเลาะกระเบื้องพื้นบางส่วนควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูง เพื่อไม่ให้กระเบื้องโดยรอบแตกเสียหายไปด้วย
 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ