View : 2226
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน กริดเสา

       กริดเสา หรือกริดไลน์เสา คือ แนวเสาที่แสดงในแบบก่อสร้างซึ่งถูกกำหนดในแบบผังพื้น (แบบแปลน) ของแบบสถาปัตยกรรม โดยทั่วไปมักมี 2 แกนตัดกัน (อาจมีมากกว่า 2 แกน รวมทั้งอาจเป็นแกนเฉียง / แกนรัศมีวงกลม / แกนเส้นรอบวงกลมก็ได้) แต่ละแกนจะมีหลายแนวเสาตามระยะต่าง ๆ ที่ออกแบบไว้ โดยกริดเสาจะถูกแสดงเป็นเส้นที่ลากผ่านกึ่งกลางเสาแต่ละต้นในแต่ละแนวของทั้งสองแกน (จุดที่เส้นของแต่ละแกนตัดกันคือจุดกึ่งกลางเสาแต่ละต้น) ที่ปลายเส้นด้านหนึ่งของทุกแนวเสาจะมีสัญลักษณ์วงกลมที่มีตัวเลขหรือตัวอักษรกำกับอยู่ เสาแต่ละต้นจึงมีชื่อเรียกตามตัวเลขและตัวอักษรที่กำกับไว้ ตามมาตรฐานจะเรียงลำดับตัวเลขและตัวอักษรโดยเริ่มจากเสาต้นที่อยู่มุมซ้ายบน ไล่ลำดับจากไปขวา และจากบนลงล่าง

       กริดเสาจากแบบสถาปัตยกรรมจะใช้อ้างอิงในแบบแสดงอื่น ๆ ทั้งแบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบวิศวกรรมงานระบบต่าง ๆ รวมถึงใช้อ้างอิงในส่วนที่แบบนั้นแสดงอยู่ เช่น รูปด้าน รูปตัด จะแสดงกริดเสาทั้งแนวในแกนใดแกนหนึ่ง, แบบขยายห้องน้ำ แบบขยายบันได จะแสดงกริดเสาเฉพาะส่วนที่ห้องน้ำหรือบันไดถูกจัดวางในผังพื้น เป็นต้น

ภาพ : ผังพื้นที่มีกริดเสาในแต่ละแนวของทั้ง 2 แกน พร้อมชื่อกำกับ

ภาพ : รูปด้านที่มีกริดเสาแกนเดียว ซึ่งอ้างอิงจากผังพื้นตามมุมมองที่ระบุในแบบ

ภาพ : แบบขยายห้องน้ำที่มีกริดเสาเฉพาะส่วนที่แสดง ซึ่งอ้างอิงจากผังพื้น

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน กริดเสา

       กริดเสา หรือกริดไลน์เสา คือ แนวเสาที่แสดงในแบบก่อสร้างซึ่งถูกกำหนดในแบบผังพื้น (แบบแปลน) ของแบบสถาปัตยกรรม โดยทั่วไปมักมี 2 แกนตัดกัน (อาจมีมากกว่า 2 แกน รวมทั้งอาจเป็นแกนเฉียง / แกนรัศมีวงกลม / แกนเส้นรอบวงกลมก็ได้) แต่ละแกนจะมีหลายแนวเสาตามระยะต่าง ๆ ที่ออกแบบไว้ โดยกริดเสาจะถูกแสดงเป็นเส้นที่ลากผ่านกึ่งกลางเสาแต่ละต้นในแต่ละแนวของทั้งสองแกน (จุดที่เส้นของแต่ละแกนตัดกันคือจุดกึ่งกลางเสาแต่ละต้น) ที่ปลายเส้นด้านหนึ่งของทุกแนวเสาจะมีสัญลักษณ์วงกลมที่มีตัวเลขหรือตัวอักษรกำกับอยู่ เสาแต่ละต้นจึงมีชื่อเรียกตามตัวเลขและตัวอักษรที่กำกับไว้ ตามมาตรฐานจะเรียงลำดับตัวเลขและตัวอักษรโดยเริ่มจากเสาต้นที่อยู่มุมซ้ายบน ไล่ลำดับจากไปขวา และจากบนลงล่าง

       กริดเสาจากแบบสถาปัตยกรรมจะใช้อ้างอิงในแบบแสดงอื่น ๆ ทั้งแบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบวิศวกรรมงานระบบต่าง ๆ รวมถึงใช้อ้างอิงในส่วนที่แบบนั้นแสดงอยู่ เช่น รูปด้าน รูปตัด จะแสดงกริดเสาทั้งแนวในแกนใดแกนหนึ่ง, แบบขยายห้องน้ำ แบบขยายบันได จะแสดงกริดเสาเฉพาะส่วนที่ห้องน้ำหรือบันไดถูกจัดวางในผังพื้น เป็นต้น

ภาพ : ผังพื้นที่มีกริดเสาในแต่ละแนวของทั้ง 2 แกน พร้อมชื่อกำกับ

ภาพ : รูปด้านที่มีกริดเสาแกนเดียว ซึ่งอ้างอิงจากผังพื้นตามมุมมองที่ระบุในแบบ

ภาพ : แบบขยายห้องน้ำที่มีกริดเสาเฉพาะส่วนที่แสดง ซึ่งอ้างอิงจากผังพื้น

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg


 

ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย แบบบ้านครอบครัวไทยร่วมสมัย 7

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ