View : 7263

       ระดับพื้นถึงพื้น (Floor to Floor) คือ ระยะแนวดิ่งที่ใช้สำหรับอ้างอิงในงานก่อสร้าง วัดจากระดับพื้นชั้นใดชั้นหนึ่งถึงพื้นชั้นถัดไป (วัดที่ระดับพื้นผิววัสดุตกแต่ง ที่เรียกว่า Floor Covering)  โดยมักพิจารณาจากความสูงของฝ้าภายในตามที่ต้องการก่อน  แล้วนำมาบวกกับความหนาของโครงสร้างคานและพื้น รวมถึงเผื่อระยะสำหรับงานระบบต่างๆ ด้วย อย่างเช่น ท่อร้อยสายไฟ ท่อประปา งานระบบปรับอากาศ

       ทั้งนี้ หากอ้างอิงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ระดับพื้นถึงพื้นจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการวัด “ระยะดิ่ง” ซึ่งหากเป็นชั้นที่อยู่ใต้หลังคา ให้วัดระยะดิ่งจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังอาคาร และในกรณีของห้องหรือส่วนของอาคารที่อยู่ภายในโครงสร้างของหลังคา ให้วัดระยะดิ่งจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังที่ไม่ใช่ส่วนของโครงสร้างของหลังคา  โดยสำหรับบ้านพักอาศัยควรมีระยะไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร  แต่สำหรับอาคารสาธารณะอย่างเช่น โรงเรียน ร้านอาหาร จะกำหนดให้มีระยะไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร

       สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ภาพ: ระดับพื้นถึงพื้น 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ระดับพื้นถึงพื้น (Floor to Floor)

ภาพ: การวัดระดับพื้นถึงพื้น หรือระยะดิ่ง

ภาพ: ระดับพื้นถึงพื้น 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ระดับพื้นถึงพื้น (Floor to Floor)

ภาพ: การวัดระดับพื้นถึงพื้น หรือระยะดิ่ง

ภาพ: ระดับพื้นถึงพื้น 

       ระดับพื้นถึงพื้น (Floor to Floor) คือ ระยะแนวดิ่งที่ใช้สำหรับอ้างอิงในงานก่อสร้าง วัดจากระดับพื้นชั้นใดชั้นหนึ่งถึงพื้นชั้นถัดไป (วัดที่ระดับพื้นผิววัสดุตกแต่ง ที่เรียกว่า Floor Covering)  โดยมักพิจารณาจากความสูงของฝ้าภายในตามที่ต้องการก่อน  แล้วนำมาบวกกับความหนาของโครงสร้างคานและพื้น รวมถึงเผื่อระยะสำหรับงานระบบต่างๆ ด้วย อย่างเช่น ท่อร้อยสายไฟ ท่อประปา งานระบบปรับอากาศ

       ทั้งนี้ หากอ้างอิงตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ระดับพื้นถึงพื้นจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการวัด “ระยะดิ่ง” ซึ่งหากเป็นชั้นที่อยู่ใต้หลังคา ให้วัดระยะดิ่งจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังอาคาร และในกรณีของห้องหรือส่วนของอาคารที่อยู่ภายในโครงสร้างของหลังคา ให้วัดระยะดิ่งจากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังที่ไม่ใช่ส่วนของโครงสร้างของหลังคา  โดยสำหรับบ้านพักอาศัยควรมีระยะไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร  แต่สำหรับอาคารสาธารณะอย่างเช่น โรงเรียน ร้านอาหาร จะกำหนดให้มีระยะไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร

       สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg

ภาพ: ระดับพื้นถึงพื้น 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ