View : 30261
เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ​ช่องชาฟต์ (Shaft)

       ช่องชาฟต์ (Shaft) (บ้างเรียก ช่องดัค (Duct) หรือ ช่องท่อ) คือ ช่องว่างทางตั้งตามส่วนต่างๆ ของอาคาร  เพื่อใช้แบ่งพื้นที่เป็นทางเดินของท่อประเภทต่างๆ ที่เชื่อมต่อกันในแนวตั้งระหว่างชั้น  มีลักษณะเป็นช่องที่ก่อจากอิฐหรือหล่อคอนกรีตขึ้นมา คล้ายกับเป็นส่วนหนึ่งของผนังที่เป็นกล่องยาวสูงตั้งแต่พื้นไปจนสุดฝ้าเพดานหรือความสูงของพื้นชั้นถัดไป

       ภายในช่องชาฟต์จะเป็นจุดรวมของท่อประเภทต่างๆ   ในหนึ่งอาคารอาจจะมีหลายช่องชาฟต์ซึ่งจำแนกตามประเภทของท่อ เช่น ช่องชาฟต์สำหรับงานประปาและสุขาภิบาล ช่องชาฟต์สำหรับงานระบบไฟฟ้า เป็นต้น  หรือแยกตามตำแหน่งการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในอาคารที่มีขนาดใหญ่ เช่น ในโรงแรมที่เป็นอาคารสูง ทุกห้องพักจะมีห้องน้ำอยู่ในตัวจึงจำเป็นต้องมีช่องชาฟต์สำหรับงานประปาและสุขาภิบาลอยู่ติดกับห้องพักทุกห้อง  โดยจะเชื่อมต่อกันในแนวตั้งและช่องชาฟต์จะถูกเรียกชื่อตามตำแหน่งและหมายเลขห้องเพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง เป็นต้น

ภาพ: ช่องชาฟต์งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน

ภาพ: ช่องชาฟต์งานระบบประปาภายในอาคารสำนักงาน

ภาพ: การเดินท่อต่างๆเพื่อเตรียมสำหรับก่อสร้างช่องชาฟต์

       สิ่งที่ควรคำนึงถึงอย่างมากในการออกแบบและก่อสร้างช่องชาฟต์ ก็คือ ความสะดวกในการดูแลรักษา ทุกช่องชาฟต์ควรจะมีประตูเปิด-ปิดได้  ไม่ควรเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนปิดทึบ ซึ่งทำให้ต้องทุบผนังออกทุกครั้งที่เกิดปัญหา  รวมทั้งการจัดวางตำแหน่งท่อภายในช่องชาฟต์ควรจัดให้เป็นระเบียบ  อย่าให้ท่อวางซ้อนทับกัน และเผื่อช่องว่างระหว่างแต่ละท่อเอาไว้เล็กน้อย  เพื่อความสะดวกในการใช้เครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงภายหลัง

ภาพ: ประตูเปิด-ปิดช่องชาฟต์ถูกตกแต่งให้สวยงามเข้ากับอาคาร

ภาพ: ลักษณะช่องชาฟต์ในบ้านพักอาศัย (ทาวน์เฮ้าส์)

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg
 

เรื่อง: SCG Experience

ศัพท์คนสร้างบ้าน ​ช่องชาฟต์ (Shaft)

       ช่องชาฟต์ (Shaft) (บ้างเรียก ช่องดัค (Duct) หรือ ช่องท่อ) คือ ช่องว่างทางตั้งตามส่วนต่างๆ ของอาคาร  เพื่อใช้แบ่งพื้นที่เป็นทางเดินของท่อประเภทต่างๆ ที่เชื่อมต่อกันในแนวตั้งระหว่างชั้น  มีลักษณะเป็นช่องที่ก่อจากอิฐหรือหล่อคอนกรีตขึ้นมา คล้ายกับเป็นส่วนหนึ่งของผนังที่เป็นกล่องยาวสูงตั้งแต่พื้นไปจนสุดฝ้าเพดานหรือความสูงของพื้นชั้นถัดไป

       ภายในช่องชาฟต์จะเป็นจุดรวมของท่อประเภทต่างๆ   ในหนึ่งอาคารอาจจะมีหลายช่องชาฟต์ซึ่งจำแนกตามประเภทของท่อ เช่น ช่องชาฟต์สำหรับงานประปาและสุขาภิบาล ช่องชาฟต์สำหรับงานระบบไฟฟ้า เป็นต้น  หรือแยกตามตำแหน่งการใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในอาคารที่มีขนาดใหญ่ เช่น ในโรงแรมที่เป็นอาคารสูง ทุกห้องพักจะมีห้องน้ำอยู่ในตัวจึงจำเป็นต้องมีช่องชาฟต์สำหรับงานประปาและสุขาภิบาลอยู่ติดกับห้องพักทุกห้อง  โดยจะเชื่อมต่อกันในแนวตั้งและช่องชาฟต์จะถูกเรียกชื่อตามตำแหน่งและหมายเลขห้องเพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุง เป็นต้น

ภาพ: ช่องชาฟต์งานระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน

ภาพ: ช่องชาฟต์งานระบบประปาภายในอาคารสำนักงาน

ภาพ: การเดินท่อต่างๆเพื่อเตรียมสำหรับก่อสร้างช่องชาฟต์

       สิ่งที่ควรคำนึงถึงอย่างมากในการออกแบบและก่อสร้างช่องชาฟต์ ก็คือ ความสะดวกในการดูแลรักษา ทุกช่องชาฟต์ควรจะมีประตูเปิด-ปิดได้  ไม่ควรเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนปิดทึบ ซึ่งทำให้ต้องทุบผนังออกทุกครั้งที่เกิดปัญหา  รวมทั้งการจัดวางตำแหน่งท่อภายในช่องชาฟต์ควรจัดให้เป็นระเบียบ  อย่าให้ท่อวางซ้อนทับกัน และเผื่อช่องว่างระหว่างแต่ละท่อเอาไว้เล็กน้อย  เพื่อความสะดวกในการใช้เครื่องมือสำหรับซ่อมบำรุงภายหลัง

ภาพ: ประตูเปิด-ปิดช่องชาฟต์ถูกตกแต่งให้สวยงามเข้ากับอาคาร

ภาพ: ลักษณะช่องชาฟต์ในบ้านพักอาศัย (ทาวน์เฮ้าส์)

อ่านศัพท์คนสร้างบ้านอื่นๆ คลิกที่นี่
1000-word-of-house.jpg
 

ขออภัยค่ะ ขณะนี้นอกเวลาทำการ กรุณาติดต่อใหม่อีกครั้ง หรือฝากข้อความไว้ที่ SCG Contact Center นะคะ