Green Building Certification - LEED

มาตรฐาน LEED มาตรฐาน TREES มาตรฐาน DGNB อาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียวไทย Green Building standard SCG Consulting Consult SCG Consultant Green Building Building Certification กรีนบิลดิ้ง ที่ปรึกษาอาคารเขียว ที่ปรึกษาอาคารสิ่งแวดล้อม Eco Building อาคารอีโค่ ที่ปรึกษา LEED ขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว

SCG 100th Year Building

ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้แหล่งคมนาคมขนส่ง และมีพื้นที่สีเขียวในโครงการมากกว่า 50% โดยการใช้น้ำ Recycle 100% ในการดูแล, การใช้สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำประหยัดน้ำได้มากกว่า 45% และมาตรการต่างๆ ที่ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ถึง 30% เมื่อเทียบกับอาคารทั่ัวไป แม้ในระหว่างการก่อสร้างก็สามารถจัดการขยะที่เกิดขึ้นได้มากกว่า 90% นอกจากนี้ยัง ใส่ใจผู้อยู่ในอาคาร ด้วยการมีระบบกรองอากาศ MERV 13 อีกด้วย


มาตรฐาน LEED มาตรฐาน TREES มาตรฐาน DGNB อาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียวไทย Green Building standard SCG Consulting Consult SCG Consultant Green Building Building Certification กรีนบิลดิ้ง ที่ปรึกษาอาคารเขียว ที่ปรึกษาอาคารสิ่งแวดล้อม Eco Building อาคารอีโค่ ที่ปรึกษา LEED ขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว

SCG Health Center

อาคารที่ส่งเสริมสุขภาพและการมีสุขภาวะที่ดีของพนักงาน โดยมีบริการตรวจสุขภาพด้วยแพทย์และพยาบาลประจำ พร้อมทั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายระดับ world class ที่มีมาตรการควบคุมคุณภาพอากาศในอาคารให้มีการหมุนเวียนที่เหมาะสม, การกรองอากาศด้วยระบบเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาล, การตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, การเลือกใช้วัสดุตกแต่งและสี กาวยาแนวรุ่นที่มีปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายต่ำเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน


มาตรฐาน LEED มาตรฐาน TREES มาตรฐาน DGNB อาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียวไทย Green Building standard SCG Consulting Consult SCG Consultant Green Building Building Certification กรีนบิลดิ้ง ที่ปรึกษาอาคารเขียว ที่ปรึกษาอาคารสิ่งแวดล้อม Eco Building อาคารอีโค่ ที่ปรึกษา LEED ขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว

foodwOrld

อาคารในส่วนของศูนย์อาหารที่มีการควบคุมปริมาณอากาศหมุนเวียนให้เหมาะสม มีการติดตั้งสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำประหยัดน้ำ พร้อมการติดตั้งพื้นกระเบื้องยาง ที่มีมาตรฐาน FloorScore รวมถึง ไม้อัด และ ไม้ veneer ปิดผิว ที่ไม่มีส่วนผสมของสาร Urea Formaldehyde


มาตรฐาน LEED มาตรฐาน TREES มาตรฐาน DGNB อาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียวไทย Green Building standard SCG Consulting Consult SCG Consultant Green Building Building Certification กรีนบิลดิ้ง ที่ปรึกษาอาคารเขียว ที่ปรึกษาอาคารสิ่งแวดล้อม Eco Building อาคารอีโค่ ที่ปรึกษา LEED ขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว

MPK Office

เป็นอาคารที่ได้การรับรอง LEED Version 4 ประเภท Core & Shell (อาคารที่เจ้าของอาคารมีพื้นที่ < 50%) แห่งแรกของไทย และได้การรับรองในระดับ Gold ด้วยคุณลักษณะพิเศษต่างๆ เช่น ที่ชาร์จรถไฟฟ้า Electrical vehicle supply equipment (EVSE), มีระบบกักเก็บน้ำฝน เพื่อการดูแลพื้นที่สีเขียวที่เป็นพืชพื้นถิ่น พร้อมลดการใช้น้ำประปา 100% ด้วยระบบ irrigation รวมถึงการใช้ สุขภัณฑ์ ก็อกน้ำ ประหยัดน้ำ มากกว่า 50%


มาตรฐาน LEED มาตรฐาน TREES มาตรฐาน DGNB อาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียวไทย Green Building standard SCG Consulting Consult SCG Consultant Green Building Building Certification กรีนบิลดิ้ง ที่ปรึกษาอาคารเขียว ที่ปรึกษาอาคารสิ่งแวดล้อม Eco Building อาคารอีโค่ ที่ปรึกษา LEED ขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว

Sindhorn Tonson

โครงการสินธรต้นสน โครงการ Multi-family residential โครงการแรกที่ได้รับการรับรอง LEED Silver ในประเทศไทย โดยสามารถประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน ASHRAE 90.1 ได้มากถึงกว่า 23% มีการออกแบบพื้นที่ใช้งานแบบเปิดโล่ง เพื่อให้แสงสว่างจากภายนอกเข้ามาทดแทนการใช้พลังงานในอาคารได้มากกว่า 80% ของพื้นที่ และเพิ่มความเพลิดเพลินในการอยู่อาศัยด้วยการมีพื้นที่ที่มองเห็นวิวภายนอกมากกว่า 95% รวมทั้งวัสดุที่ใช้ก่อสร้างก็เป็นวัสดุที่มีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิลมากกว่า 30% เป็นต้น


มาตรฐาน LEED มาตรฐาน TREES มาตรฐาน DGNB อาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียวไทย Green Building standard SCG Consulting Consult SCG Consultant Green Building Building Certification กรีนบิลดิ้ง ที่ปรึกษาอาคารเขียว ที่ปรึกษาอาคารสิ่งแวดล้อม Eco Building อาคารอีโค่ ที่ปรึกษา LEED ขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว

MS Siam Tower

ใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประหยัดน้ำ รวมถึงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสีย มารดน้ำต้นไม้ด้วยระบบ Drip Irrigation ทำให้ประหยัดน้ำในโครงการได้ถึง 42% นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการเตรียมพื้นที่สำหรับผู้เช่า เช่น การจัดการเตรียมพื้นที่ให้ปลอดมลภาวะ เช่น การใช้สาร Low VOC และการจัดการระบายอากาศ, การจัดทำ Guideline สำหรับผู้เช่า เพื่อส่งเสริมการดำเนินการตามมาตรฐาน LEED เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เช่าจะได้อยู่อาคารที่มีสุขภาวะที่ดี


มาตรฐาน LEED มาตรฐาน TREES มาตรฐาน DGNB อาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียวไทย Green Building standard SCG Consulting Consult SCG Consultant Green Building Building Certification กรีนบิลดิ้ง ที่ปรึกษาอาคารเขียว ที่ปรึกษาอาคารสิ่งแวดล้อม Eco Building อาคารอีโค่ ที่ปรึกษา LEED ขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว

Doi Kham Headquarters

ประหยัดน้ำได้ 43% ด้วยสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำประหยัดน้ำ อีกทั้งการอยู่ใกล้แหล่งคมนาคมขนส่ง และการมีการจัดการ waste ที่ดีทั้งระหว่างการก่อสร้างและการใช้งาน ทำให้เป็นอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง และด้วยมาตรการต่างๆ ทำให้ประหยัดพลังงานได้มากถึง 28%


มาตรฐาน LEED มาตรฐาน TREES มาตรฐาน DGNB อาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียวไทย Green Building standard SCG Consulting Consult SCG Consultant Green Building Building Certification กรีนบิลดิ้ง ที่ปรึกษาอาคารเขียว ที่ปรึกษาอาคารสิ่งแวดล้อม Eco Building อาคารอีโค่ ที่ปรึกษา LEED ขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว

Rajanakarn Building

ด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้แหล่งคมนาคมขนส่งสาธารณะ ทำให้ลดการใช้พาหนะส่วนตัวของพนักงาน การลดการใช้น้ำมากกว่า 30% ด้วยการใช้ก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ และด้วยมาตรการต่างๆ ทำให้ลดการใช้พลังงานได้มากกว่า 30% เช่นกัน


มาตรฐาน LEED มาตรฐาน TREES มาตรฐาน DGNB อาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียวไทย Green Building standard SCG Consulting Consult SCG Consultant Green Building Building Certification กรีนบิลดิ้ง ที่ปรึกษาอาคารเขียว ที่ปรึกษาอาคารสิ่งแวดล้อม Eco Building อาคารอีโค่ ที่ปรึกษา LEED ขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว

Starbucks Coffee Stores

เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานและลดมลภาวะ starbucks Store จะตั้งอยู่ในที่ที่ใกล้แหล่งคมนาคม มีการประหยัดน้ำโดยการใช้ก๊อกน้ำประหยัดน้ำที่ทำให้ลดการใช้น้ำได้สูงสุดถึง 45%, มีการแยกขยะที่เกิดขึ้นในร้านเพื่อการจัดการที่เหมาะสม รวมถึงการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิลและไม่มีวัสดุอันตราย


มาตรฐาน LEED มาตรฐาน TREES มาตรฐาน DGNB อาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียวไทย Green Building standard SCG Consulting Consult SCG Consultant Green Building Building Certification กรีนบิลดิ้ง ที่ปรึกษาอาคารเขียว ที่ปรึกษาอาคารสิ่งแวดล้อม Eco Building อาคารอีโค่ ที่ปรึกษา LEED ขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว

Specialty Innovation Headquarter

โรงงานผลิตเครื่องสำอาง อาหารเสริมสุขภาพและยาสมุนไพรไทย โรงงานแรกในประเทศไทยที่ได้การรับรอง LEED ในระดับ Gold ด้วยมาตรการต่างๆ เช่น การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการด้วยพืชสมุนไพร ติดตั้งระบบประบอากาศ, การตั้งเวลาปิด-เปิดไฟ และระบบน้ำรีไซเคิลเพื่อประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ


Green Building Certification - TREES

มาตรฐาน LEED มาตรฐาน TREES มาตรฐาน DGNB อาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียวไทย Green Building standard SCG Consulting Consult SCG Consultant Green Building Building Certification กรีนบิลดิ้ง ที่ปรึกษาอาคารเขียว ที่ปรึกษาอาคารสิ่งแวดล้อม Eco Building อาคารอีโค่ ที่ปรึกษา LEED ขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว

Daikin Research & Development Center

อาคารที่มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการรวมทั้งบนดาดฟ้าของโครงการ และใช้ก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม มีช่องแสงธรรมชาติ และมีมาตรการต่างๆในการลดการใช้พลังงานโดยรวมได้มากกว่า 40%


มาตรฐาน LEED มาตรฐาน TREES มาตรฐาน DGNB อาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียวไทย Green Building standard SCG Consulting Consult SCG Consultant Green Building Building Certification กรีนบิลดิ้ง ที่ปรึกษาอาคารเขียว ที่ปรึกษาอาคารสิ่งแวดล้อม Eco Building อาคารอีโค่ ที่ปรึกษา LEED ขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว

Toyota Nakhon-Chonburi

อาคารโชว์รูมประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเพิ่มีพื้นที่สีเขียวและจุดจอดรถ Eco Car ลดการใช้น้ำประปาด้วยสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ และการใช้วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิลและวัสดุที่ได้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม


มาตรฐาน LEED มาตรฐาน TREES มาตรฐาน DGNB อาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียว มาตรฐานอาคารเขียวไทย Green Building standard SCG Consulting Consult SCG Consultant Green Building Building Certification กรีนบิลดิ้ง ที่ปรึกษาอาคารเขียว ที่ปรึกษาอาคารสิ่งแวดล้อม Eco Building อาคารอีโค่ ที่ปรึกษา LEED ขอรับรองมาตรฐานอาคารเขียว

Yamaha Big Bike Showroom

ผู้จัดจำหน่ายมอเตอร์ไซค์รายแรกของประเทศไทย ที่ได้การรับรองมาตรฐานอาคารเขียวไทย ในระดับ Silver โดยการจัดพื้นที่จุดจอดจักรยานเป็นพิเศษ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบริเวณดาดฟ้าของโครงการ การใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำและได้รับรองฉลากสิ่งแวดล้อม, การเลือกใช้ สีทาภายในเป็นรุ่นที่มีสารอินทรีย์ระเหยต่ำลดผลกระทบต่อพนักงานและผู้ใช้บริการ เป็นต้น

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew