บริการล้าง - ทาสีหลังคา (Roof Repaint)คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย ช่วยยืดอายุของสีหลังคาเดิม ให้สวยสดใสเหมือนใหม่อย่างน้อย 5 ปี

หมายเหตุ : สีสวยสดใส หมายถึง สีไม่ซีดจาง ไม่ลอกร่อน ไม่มีคราบดำ


วันที่ได้รับการรับรอง  03/07/2020

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 03/07/2023

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew