กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ รุ่น ไอยร่า ทิมเบอร์คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดยการใช้วัสดุรีไซเคิลในการผลิต อย่างน้อย 15%

• ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี (Well-being) เพราะใช้วัตถุดิบจากใยธรรมชาติ ปราศจากแร่ใยหิน

• สะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ (Solar Radiation Reflectance) มากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 45 (เฉพาะสี)


วันที่ได้รับการรับรอง 27/01/2020

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 27/01/2023

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

การ Comply มาตรฐานอาคารเขียว

ดาวน์โหลดใบรับรอง SCG Green Choice

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม


ฉลากอื่น ๆ ที่ได้รับการรับรอง

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew downloadplan-popupnew