พื้นตกแต่ง เอสซีจี เดคคอร์ รุ่น ที-คลิป ชิลด์คุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ขอการรับรอง ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice

• ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี (Well-being) โดย ลดโอกาสการลื่นไถลได้อย่างน้อย 90% เมื่อเทียบกับไม้พื้นทั่วไป ด้วยเทคโนโลยี Color Loc Shield ช่วยให้ผิวสัมผัสปลอดภัยต่อการใช้งาน

• ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน (Climate Resilience) โดยลดการปลดปล่อย Greenhouse Gas จากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 6%  

• ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดยลดการใช้พลังงานจากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 7% และลดการใช้น้ำจากกระบวนการผลิตได้ อย่างน้อย 25%


วันที่ได้รับการรับรอง 01/09/2021

วันที่สิ้นสุดการรับรอง 01/09/2024

ข้อมูลดาวน์โหลดอื่นๆ

การ Comply มาตรฐานอาคารเขียว

สอบถามข้อมูล SCG Green Choice เพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

            Change Password Change Password link-social signin-popupnew